Všeobecné obchodné podmienky

1 Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.blosomlab.sk, ktorého prevádzkovateľom je BlosomLab s. r. o., IČO: 55 556 141, so sídlom Bajkalská 45/G, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 170845/B (ďalej len „predávajúci“). Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo podnikateľ.

1.2 Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

1.3 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4 Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.5 Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že ich akceptuje, v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

1.6 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

2 Kúpna zmluva

2.1 Uzavretie kúpnej zmluvy vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. V prípade vytvorenia objednávky e-mailovou komunikáciou medzi kupujúcim a predajcom sa za záväzné potvrdenie objednávky považuje odoslaný e-mail kupujúcim vyjadrujúci súhlas s objednávkou. Prijatie potvrdí predávajúci informatívnym e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu kupujúcim, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom e-maile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Výnimkou z postupu zrušenia zmluvy je vznik prípadov uvedených v bode 6 Objednávanie.

Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

2.2 Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej dvoch rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím (nezúčastneným) stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.3 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2.4 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar alebo poskytne digitálny obsah, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že předmet prevezme a zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

2.5 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby alebo digitálního obsahu.

Ak sú kupujúcim objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

2.6 Kupujúci nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami alebo inými právnymi predpismi. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný alebo deaktivovaný v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

Toto ustanovanie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý predajca poskytol kupujúcemu ako dar.

2.7 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu:
- podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
- spotrebiteľovi prebehne až keď mu tovar odovzdá dopravca.

2.8 Ak nie je ujednané, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

2.9 Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch bodu 6.2 a 6.3 nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

3 Bezpečnosť a ochrana informácií

3.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom e-mailového kontaktu uvedeného na webových stránkach predávajúceho (www.blosomlab.sk).

3.2 V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje:
meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis alebo digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

3.3 Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním kupujúci vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté na stránke OOÚ.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies, ktoré sú dostupné na samostatnej stránke. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

3.4 Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy (info@blosomlab.sk).

 

4 Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod predávajúceho je možné uskutočniť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prevádzkovej dobe počas dní pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na stránke predávajúceho (www.blosomlab.sk).

 

5 Ceny

5.1 Všetky ceny uvedené u jednotlivých tovarov sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za doplňkové služby, dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Zahrnutie DPH do ceny
Pri objednaní tovaru so zaslaním do štátu Európskej únie (EÚ) je do výslednej ceny výrobku aj dopravy zahrnutá DPH. Tovar zasielaný do štátov mimo EÚ je oslobodený od DPH (vrátane služieb). Krajina určenia môže účtovať miestnu daň (obdobnú DPH) podľa platného práva. Ak krajina určenia žiada po kupujúcom colné poplatky a miestnu daň (obdobnú DPH), potom je kupujúci povinný ich uhradiť prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

Nakupovanie s platným DIČ
V prípade, že kupujúci nakupuje z iného členského štátu EÚ s platným daňovým identifikačným číslom (DIČ), potom je výsledná cena fakturovaná bez DPH. Dáta o zaslaní tovaru do iného členského štátu sú odovzdané daňovej správe.
Pri nákupe je nutné DIČ zahrnúť do fakturačnej adresy as týmto DIČ dokončiť objednávku.
Svoje DIČ si môže kupujúci overiť na stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

5.2 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

5.3 Pôvodná cena znamená cenu, za ktorú tovaru alebo služby predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

 

6 Objednávanie

Objednávku je možné vytvoriť prostredníctvom internetového obchodu www.blosomlab.sk alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

6.1 Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

6.2 Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

6.4 Kupujúci bude o čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručenia objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru v rámci svojho košíku.

6.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V tako uvedenom prípade predávajúci kupujúcemu ihneď po zistení takejto skutočnosti vráti uhradenú sumu v plnej výške. Predávajúci môže kupujúcemu ponúknuť náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má tiež právo zrušiť objednávku, ak sa nie je možné skontaktovať s kupujúcim (neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, chybne uvedené údaje a pod.).

 

7 Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
- platba vopred bankovým prevodom,
- platba prostredníctvom platobnej brány kartou online,
- platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca),
- platba bankovým prevodom so splatnosťou

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po vystavení faktúry.

 

8 Dodacie podmienky

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim. Ak kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať.

8.1 Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
- zasielanie prepravnou službou na adresu
- zaslanie prepravnou službou na výdajné miesto

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb poskytovateľov a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

8.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné popísať poškodenie v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné zdokumentovať s dopravcom spísaným protokolom o poškodení a bezodkladne oznámiť takúto skutočnosť e-mailom na adresu predávajúceho (info@blosomlab.sk). Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

9 Záručné podmienky

Tovar má na obale od výrobcu vyznačenú minimálnu trvanlivosť, dátum výroby, šaržu alebo iné označenie spotreby výrobku.

9.1 Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené zo strany kupujúceho. Za vadu tovaru nie je možné považovať opotrebovanie, mechanické poškodenie (vrátane náhodného poškodenia), či vada v dôsledku nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

9.2 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

10 Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nezáväzne doporučuje aby na oznámenie o odstúpení od zmluvy kupujúci využil kontaktný formulár alebo e-mailový kontakt (info@blosomlab.sk). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za písomne zaslané odstúpenie od zmluvy pokiaľ sa v dôsledku chybnej prepravy nedoručí na adresu predávajúceho.

Postup pre uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k dispozícii na stránke Reklamačného poriadku.

Odstúpenie od zmluvy a tovar je možné zaslať na adresu:
BlosomLab s. r. o.
Bajkalská 45/G, 821 05 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). V takto uvedenom prípade môže predávajúci kupujúcemu vrátiť cenu za tovar poníženú o čiastku potrebnú na navrátenie tovaru do pôvodného alebo predaja schopného stavu.

10.1 Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

10.2 Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, predávajúci odporúča pre urýchlenie odstúpenia doručiť tovar s priloženým sprievodným listom s prípadným uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či bude čiastka čerpaná vo forme zľavového kupónu u predajcu.

10.3 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:
a) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou),

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo digitálneho obsahu,

h) o poskytnutí služieb prepravy tovaru, nájmu automobilov alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

i) o poskytnutí elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.4 Pokiaľ predávajúci neodošle objednávku do 30 dní od dňa vzniku objednávky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, je zodpovedný za náklady vynaložené na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom doručovacej služby.

10.6 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že takto poskytnuté darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

10.7 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

10.8 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Prípadné spory medzi predajcom a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej platforme ODR. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predajca doporučuje kupujúcemu najskôr využiť e-mailový kontakt (info@blosomlab.sk) pre vyriešenie vzniknutej situácie.

11.2 Príslušný orgán, ktorý vykonáva dozor nad zákonitosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Prípadné podnety je možné podať priamo na stránke inšpektorátu.

11.3 V prípade ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, môže sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Pokiaľ predávajúci na základe predchádzajúcej vety neodpovie na žiadosť kupujúceho v stanovenej lehote 30 dní, alebo odpovie odpovie zamietavo, kupujúci má právo podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podať návrh na začatie alternatívneho riešenia vzniknutého sporu. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná oprávnená právnická osoba uvedená v zozname subjektov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

11.4 Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené týmito VOP, ako aj prípadné spory vzniknuté z nedodržiavania týchto podmienok, sú riadené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.5 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 08.07.2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenašli ste odpoveď alebo potrebujete poradiť ?